Koszyk

Obowiązuje od dnia 15.03.2019 r.

§1 Definicje

 1. Sklep internetowy PracowniaOval.pl – sklep internetowy, działający pod adresem http://www.PracowniaOval.pl, prowadzony przez firmę Pracownia Oval Olga Jankowska-Walach ul. Jaśminowa 1/14, 20-258 Turka, zwany dalej: Sklep internetowy, Sklep, Sklep PracowniaOval.pl. , Sprzedający
 2. Regulamin Sklepu internetowego PracowniaOval.pl – niniejszy Regulamin.
 3. Klient, Kupujący – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu Internetowego PracowniaOval.pl, w tym w szczególności dokonująca zakupów w Sklepie internetowym PracowniaOval.pl.
 4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i korzystająca ze Sklepu Internetowego PracowniaOval.pl, w tym w szczególności dokonująca zakupów w Sklepie internetowym PracowniaOval.pl.
 5. Przedmiot świadczenia – ręcznie wykonana biżuteria. Ze względu na charakter wykonania każdy egzemplarz jest unikatowy i w minimalnym stopniu odróżnia się od kolejnych wykonanych w oparciu o ten sam wzór
 6. Materiały użyte do wykonania przedmiotu świadczenia – sznurki, tkaniny, koraliki, kamienie naturalne, nici itp. W przypadku materiałów pochodzących z regularnej sprzedaży istnieje możliwość minimalnych różnic w kolorach, odcieniach, wzorach lub rozmiarach lub ryzyko wycofania danego wzoru lub koloru ze sprzedaży. W przypadku materiałów recyclingowych, upcyclingowych lub limitowanych są to materiały pojedyncze, niemożliwe do powtórzenia. W wyżej opisanym przypadku istnieje możliwość zastosowania innych materiałów, pozwalających na zachowanie charakteru danego przedmiotu. Zastosowane materiały będą omawiane z klientem indywidualnie.
 7. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), dalej również jako k.c.
 8. Miejsce spełnienia świadczenia – miejsce w które Sprzedający jest obowiązany przesłać rzecz Kupującemu.
 9. Wada – zarówno wada fizyczna, jak i wada prawna.
 10. Wada fizyczna – niezgodność rzeczy sprzedanej z umową, a w szczególności jeśli rzecz:
 11. a) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
 12. b) nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Kupującego,
 13. c) nie nadaje się do celu, o którym Kupujący poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
 14. d) została Kupującemu wydana w stanie niezupełnym;
 15. Wada prawna – sytuacja, kiedy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
 16. Kodeks dobrych praktyk – zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art 2 pkt 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 r. (Dz. U. 2007 nr 171 poz. 1206 z późn. zm.).

 

§ 2 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego PracowniaOval.pl, składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie Internetowym, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów, uprawnienia Klienta do modyfikacji zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
 2. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów na odległość na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami, za pośrednictwem Internetu.
 3. Informacje na temat towarów Sklepu zamieszczone są na stronie internetowej www.pracowniaoval.pl. Informacje te są jasne, zrozumiałe i niewprowadzające w błąd, wyrażone w języku polskim i wystarczają do prawidłowego i pełnego korzystania z towarów.
 4. Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, a Kupujący poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość.
 5. Sprzedający zapewnia Kupującemu korzystającemu z systemu poprawność działania sklepu w następujących przeglądarkach: Fire Fox wersja 30.0 lub nowsza, Chrome wersja 30.0 lub nowsza, Internet Explorer wersja 8.0 lub nowsza.

 

§3 Zasady składania i realizacji zamówień

Towary dostępne w magazynie sklepu

  1. Zamówienia na towary oferowane w Sklepie internetowym przyjmowane są poprzez formularz zamówienia dostępny na stronie www.pracowniaoval.pl,
  2. Sklep zastrzega sobie prawo do weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania, w przypadku zamówienia złożonego przez Klienta, który wcześniej nie odebrał zamówionego towaru lub gdy autentyczność zamówienia budzi uzasadnioną wątpliwość.
  3. Sklep zastrzega sobie prawo do telefonicznego potwierdzenia zamówienia.
 1. Realizacja zamówienia następuje z chwilą zaksięgowania wpłaty zgodnej z całkowitą wartością zamówienia na rachunku bankowym Sklepu;
 2. Modyfikacja zamówienia jest możliwa tylko w czasie, gdy zamówienie nie zostało wysłane do Klienta. Wprowadzenie zmian jest możliwe poprzez adres e-mail: pracowniaoval@gmail.com
 3. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie.
 4. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient zostanie poinformowany o stanie zamówienia w celu podjęcia decyzji dotyczącej dalszego postępowania w sprawie realizacji zamówienia.
 5. W przypadku, gdy strony uzgodnią anulowanie zamówienia, a Klient dokonał zapłaty za towar, Sklep zwróci Klientowi należność niezwłocznie na podane przez Klienta konto bankowe lub konto użyte podczas dokonywania płatności za zakupy.

Towary dostępne na zamówienie

 1. W przypadku, gdy przedmiotem zamówienia jest towar, który nie jest dostępny w magazynie sklepu i wymaga on ponownego stworzenia na podstawie wzoru zamówienie jest realizowane za pośrednictwem wiadomości email na adres pracowniaoval@gmail.com lub pracowniaoval@gmail.com lub Massengera dostępnego na fanpage @Ovalart – Pracownia Oval .
 2. Ze względu na ręczne wykonywanie przedmiotów oraz charakter użytych materiałów możliwe jest wykonanie przedmiotu podobnego. Zakres podobieństwa i ewentualne zmiany dotyczące wzoru, kolorystyki, użytych materiałów itp. są omawiane z Klientem indywidualnie.
 3. Cena takiego przedmiotu jest ustalana z Klientem indywidualnie.
 4. Czas realizacji zamówienia wynosi 14 dni roboczych, z uwzględnieniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 5. Praca nad realizacją zamówienia rozpoczyna się w dniu zaksięgowania na koncie sklepu bezzwrotnego zadatku w wysokości 50% ustalonej ceny przedmiotu.

§ 4 Ceny towarów

 1. Wszystkie ceny zamieszczone na stronie Sklepu internetowego przy oferowanym produkcie są wyrażone w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT zgodnie obowiązującymi w dacie sprzedaży przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.
 2. Ceny nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki.
 3. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena podana przy danym towarze na stronie Sklepu internetowego w chwili składania zamówienia przez Klienta.
 4. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia zostaje przedstawiona Klientowi po dokonaniu wyboru formy dostawy i formy płatności.
 5. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach produktów znajdujących się w informacji handlowej, wprowadzania oraz wycofywania informacji handlowej, przeprowadzania, odwoływania, a także modyfikowania akcji promocyjnych. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży będą realizowane na zasadach dotychczasowych.
 6. W przypadku sprzedaży produktów promocyjnych, których ilość jest ograniczona realizacja zamówień następuje według kolejności wpływu potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży.
 7. Promocje w Sklepie internetowym nie podlegają łączeniu o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
 8. Bezpłatne dodatki reklamowe nie podlegają wymianie ani reklamacjom.

 

§5 Dostawa

 1. Koszty dostawy krajowej wynosi 16 PLN.
 2. Koszt dostawy zagranicznej jest ustalany z Klientem indywidualnie i zależy do kraju dostawy
 3. Wydanie przesyłki w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego następuje w momencie powierzenia jej kurierowi lub placówce pocztowej.
 4. Na czas realizacji zamówienia składa się czas kompletowania zamówienia ( zazwyczaj 1 do 3 dni roboczych) i czas dostawy (2 do 3 dni roboczych). Czas realizacji artykułów oznaczonych „na zamówienie” jest każdorazowo ustalany z Klientem.
 5. Przed odebraniem przesyłki należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki jest uszkodzone nie należy przyjmować przesyłki oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sklepem internetowym w celu wyjaśnienia sprawy.

§6 Sposoby płatności

 1. Płatność za towar może być dokonywana przez Klienta w następujący sposób:
 2. a) płatność za pośrednictwem systemu Dotpay w przypadku zakupu towarów dostepnych w sklepie internetowym b) przelewem na rachunek bankowy, należący do Sklepu. (BOŚ Bank): 10 1540 1144 3001 6401 2852 0001 c)płatność gotówką przy osobistym odbiorze przesyłki.

§7 Prawo odstąpienia od umowy

 1. Kupującemu, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.
 2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Prawa konsumenckiego, na formularzu dostępnym na stronie Sklepu internetowego lub w innej pisemnej formie zgodnej z Prawem konsumenckim.
 4. Sprzedający dopuszcza możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy w formie maila skierowanego na adres e-mail: pracowniaoval@gmail.com
 5. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na adres e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
 7. Kupujący ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 8. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy na adres Pracownia Oval Olga Jankowska-Walach
  ul. Jaśminowa 1/14, 20-258 Turka, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko.
 9. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy, a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech
  i funkcjonowania rzeczy.
 10. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 21 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Kupującego, zwróci mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, a jeżeli Kupujący wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci dodatkowych kosztów zgodnie z art 33 Prawa konsumenckiego.
 11. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przelewem na podany przez Konsumenta rachunek bankowy.
 12. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Kupującego do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 13. Klientowi zgodnie z art 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
 14. a) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 15. b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Kupującego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 16. c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 17. d) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 18. e) przedmiot świadczenia jest być uszkodzony lub/i nosić ślady użytkowania

§8 Gwarancja i rękojmia

 1. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie internetowym są wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 2. Sprzedający nie udziela Kupującemu gwarancji w rozumieniu art. 577 Kodeksu cywilnego.
 3. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie internetowym objęte są rękojmią na zasadach określonych w art. 556 kodeksu cywilnego i następnych.
 4. Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:
 5. a) złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;
 6. b) złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy;chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli jednak rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
 7. Kupujący, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.
 8. w przypadku unikatów wymiana nie wchodzi w grę
 9. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 10. Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego.
 11. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
 12. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć rzecz wadliwą na adres: Pracownia Oval Olga Jankowska-Walach ul. Jaśminowa 1/14, 20-258 Turka
 13. Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedający, za wyjątkiem sytuacji, w której doszło do zmniejszenia wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy, a będącej wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 14. Sprzedający obowiązany jest przyjąć od Kupującego rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.
 15. Sprzedający w terminie czternastu dni ustosunkuje się do:
 • a) oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny;
 • b) oświadczenia o odstąpieniu od umowy;
 • c) żądania wymiany rzeczy na wolną od wad;
 • d) żądania usunięcia wady;

w przeciwnym wypadku uważa się, że uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Kupującego.

 1. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy.
 2. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy.
 3. W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących Klientowi z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
 4. Odpowiednio stosuje się również do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Kupującemu, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji.
 5. Upływ żadnego terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli Sprzedający wadę podstępnie zataił.

§ 9 Dane osobowe

 1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sklep danych osobowych podanych przez niego w procesie dokonywania zamówienia w Sklepie Internetowym PracowniaOval.pl.
 2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Sklep internetowy danych osobowych może uniemożliwiać dokonywanie przez Klienta zamówień w Sklepie Internetowym.
 3. Dane osobowe przetwarzane są przez Pracownia Oval Olga Jankowska-Walach ul. Jaśminowa 1/14, 20-258 Turka
 4. Dane osobowe są przetwarzane w celu składania zamówień przez Klienta, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta w Sklepie Internetowym, dokonywania reklamacji i zwrotów, w celach technicznych, związanych z administracją serwera strony internetowej Sklepu, a w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody również w celach marketingowych, w tym w szczególności w celu przesyłania Klientowi informacji handlowych drogą elektroniczną (newsletter z aktualną ofertą Sklepu oraz promocjami).
 5. Składając zamówienie w Sklepie internetowym Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Sklepu.
 6. Sklep internetowy przetwarza następujące dane osobowe Kupującego:
 • a) nazwisko i imiona,
 • b) numer telefonu,
 • c) adres do korespondencji,
 • d) dane służące do weryfikacji podpisu elektronicznego Klienta,
 • e) adresy poczty elektronicznej Klienta,
 • f) w przypadku firm dodatkowo również: nazwa firmy, adres siedziby, numer NIP.
 1. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 2. Klient ma prawo wglądu oraz modyfikacji swoich danych osobowych w każdym czasie, jak również żądania ich usunięcia z bazy danych.
 3. Dane osobowe Klientów nie będą udostępniane innym podmiotom w celach marketingowych bez zgody Klienta.

§ 10 Polityka prywatności

 1. W trakcie korzystania ze strony internetowej Sklepu automatycznie zbierane są dane Klientów takie jak numer IP oraz cookies, które dotyczą technicznego funkcjonowania witryny i obsługi połączenia oraz służą prowadzonej statystyce. Ww. dane każdorazowo zabezpiecza protokół Rapid SSL służący do kodowania i szyfrowania danych podczas ich przekazywania tj. w trakcie ich wysyłania z komputerów Klientów na serwer Sklepu. Dane są niewidoczne dla osób trzecich oraz nie są przekazywane osobom trzecim.
 2. Strona internetowa Sklepu może zawierać odnośniki do witryn internetowych prowadzonych przez osoby trzecie. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za praktyki dotyczące ochrony prywatności na stronach internetowych prowadzonych przez osoby trzecie, do których prowadzą odnośniki ze strony internetowej Sklepu bądź też te, które są zintegrowane ze stroną internetową Sklepu, jak również za praktyki dotyczące ochrony prywatności stosowane przez zewnętrzne firmy zajmujące się reklamą w Internecie. Umieszczenie odnośnika na stronie Sklepu nie oznacza, że Sklep w jakikolwiek sposób wspiera stronę do której Sklep umieścił odnośnik.

§ 11 Postanowienia końcowe

 1. Towary prezentowane na stronach Sklepu internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu k.c. Klient składając zamówienie składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu .
 2. Klient jest zobowiązany do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 3. Na stronie internetowej Sklepu internetowego mogą zostać zamieszczone treści reklamowe. Treści te stanowią integralną część Sklepu internetowego i prezentowanych w nim materiałów.
 4. Wszystkie treści zamieszone na stronie Sklepu internetowego są zgodne ze stanem faktycznym oraz obowiązującymi przepisami.
 5. Klient potwierdzając złożenie zamówienia w Sklepie internetowym, składa oświadczenie, że zapoznał się z treścią Regulaminu przed zawarciem umowy sprzedaży i zaakceptował postanowienia w nim zawarte. Regulamin niniejszy jest dostępny na stronie internetowej WWW.PracowniaOval.pl.
 6. Żadne z postanowień Regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klientów. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem Pracownia Oval Olga Jankowska-Walach deklaruje podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu.
 7. Wszelkie spory wynikłe z umów zawartych między Sklepem internetowym, a Klientami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
 8. Rozstrzyganie sporów:
 • a) ewentualne spory powstałe pomiędzy Pracownia Oval Olga Jankowska-Walach, a Kupującym zostają poddane sądom właściwym dla siedziby Pracowni
 • b) ewentualne spory powstałe pomiędzy firmą Pracownia Oval Olga Jankowska-Walach, a Przedsiębiorcą zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Pracowni.
 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie obowiązujące i właściwe przepisy prawa polskiego.
 2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem … r. jego postanowienia stosuje się do wszystkich zamówień złożonych po tym dniu.
 3. Wszystkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania na stronie WWW.PracowniaOval.pl, z zastrzeżeniem, że zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian są realizowane na podstawie zapisów Regulaminu obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.